Ocean Three Quarry Bay Shop - 泊車優惠只限停泊於華蘭中心 ...

只要揸車黎到並出示即日係華蘭中心停車場泊車既收據, 再上黎買野食夠$ 500,就即時幫你俾埋20 泊車錢! ! 咁咪好抵囉係架! 泊車係華蘭中心,記得拎埋 ... 更多