P牌用航拍影自己泊車! | 另一角度睇自己 | 練泊車 | L位 | S位 | P牌必睇 | Parking With Drone | B200 (Parking With Drone #1)

大家好 其實依條片一早拍咗,不過唔知點剪比大家睇!所以用咗一種較relax嘅感覺比大家睇吓,希望大家鍾意 #P ...